RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator:

Bursa Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 4

tel. 12 633 08 95

Regon: 122944880

bursa.krakow.lenartowicza@sluzebniczkikr.pl

Dyrektor: Siostra mgr Maria Mięsowska

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych bursy w ramach powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • dostępu do Waszych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przechowywane w Bursie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. 1991 nr 95 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.