RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

             Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Bursa Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł. Edmunda Bojanowskiego, 31 – 138 Kraków
ul. Lenartowicza 4 tel.  506 291 972, REGON 122944880.   

             Celem przetwarzania przez Bursę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków  nałożonych na placówkę przepisami prawa. W przypadku wychowanek są to zadania  wychowawczo – opiekuńcze, bezpieczeństwo oraz obowiązek prowadzenia stosownej dokumentacji.

Bursa przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umowy o pracę, umowy zlecenie.

Państwa prawa:

       –   dostęp do swoich danych osobowych,

       –   sprostowanie nieprawidłowych danych,

       –   żądanie ograniczenia przetwarzania danych,

       –   żądanie usunięcia danych,

       –   wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

       – przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy: „Prawo oświatowe”, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Bursa będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Macie Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa.